จุดเสี่ยงภัย อบต.ดอนเเก้ว

อุทกภัย

อุทภัย

วาตภัย

วาตภัย

อัคคีภัย

ไฟ/อัคคีภัย