องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

สถานะ covid-19

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

เเบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์...

กองคลัง

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิ.ย. 2564

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิ.ย. 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 สมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น....

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น....

กองสวัสดิการสังคม

ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

วันที่ 22-23 ตุลาคม พ.ศ.2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ลงพื้นที่ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมทั้งขอเชิญชวนร่วมกันลงคะแนนเสียงในวันที่ 28...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided