องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

สถานะ covid-19

นายนพดล ณ เชียงใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเเก้ว
หมายเลขติดต่อ 081-881-4304
053-121573 ต่อ 13

 

นางสาวพลเกต อินตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเเก้ว
หมายเลขติดต่อ 081-9521923

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

แจ้งไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีกรณีเหตุจำเป็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2564 - 4 เมษายน 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี62 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (6 เดือน) 2562 ประกาศ  

เเผนดำเนินงานประจำปี 2562

แผนการดำเนินงาน 2562 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 หนังสือส่งประกาศ  

กองสวัสดิการสังคม

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564

  นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้มอบหมายให้นายยุทธนา บุญสูง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และทีมผู้บริหาร...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนิการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 25 แห่ง ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตฐานการท่องเที่ยวอาเซียน...

โรงพยาบาลชุมชน

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง