องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

สถานะ covid-19

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

เเบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

แจ้งไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีกรณีเหตุจำเป็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2564 - 4 เมษายน 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี62 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (6 เดือน) 2562 ประกาศ  

เเผนดำเนินงานประจำปี 2562

แผนการดำเนินงาน 2562 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 หนังสือส่งประกาศ  

กองสวัสดิการสังคม

เชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว “คนดอนแก้วไม่ทอดทิ้งกัน”

เชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว "คนดอนแก้วไม่ทอดทิ้งกัน" โดยร่วมสนับสนุนและแจ้งความประสงค์ได้ที่ 053-121585 ต่อ 18,19 เฝ้าระวัง อยู่บ้าน...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนิการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 25 แห่ง ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตฐานการท่องเที่ยวอาเซียน...

โรงพยาบาลชุมชน

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง