องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

สถานะ covid-19

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

เเบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

แจ้งไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีกรณีเหตุจำเป็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2564 - 4 เมษายน 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์...

กองคลัง

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิ.ย. 2564

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิ.ย. 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี62 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (6 เดือน) 2562 ประกาศ  

เเผนดำเนินงานประจำปี 2562

แผนการดำเนินงาน 2562 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 หนังสือส่งประกาศ  

กองสวัสดิการสังคม

เชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว “คนดอนแก้วไม่ทอดทิ้งกัน”

เชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว "คนดอนแก้วไม่ทอดทิ้งกัน" โดยร่วมสนับสนุนและแจ้งความประสงค์ได้ที่ 053-121585 ต่อ 18,19 เฝ้าระวัง อยู่บ้าน...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง