องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

สถานะ covid-19

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้งส.อบต. และนายก อบต.ดอนแก้ว อย่างไม่เป็นทางการ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 องค์การรบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว...

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2565

22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางศรีนวล วังผาสุข ประธานสภา...

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น....

กองสวัสดิการสังคม

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ...

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดความแออัด ความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ และเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับเบี้ยยังชีพทุกคน โดยการแบ่งจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ดังนี้ 📌ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 🚎 ภาคเช้า...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลชุมชน

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตำบลดอนแก้ว

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided