องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

งบรายรับ-รายจ่าย เดือน พ.ค. 64

งบรายรับ-รายจ่าย เดือน พ.ค. 64

รายงานการเงิน อบต.ดอนแก้ว ประจำปี 2564

รายงานการเงิน อบต.ดอนแก้ว ประจำปี 2564

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น....

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2565

22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางศรีนวล วังผาสุข ประธานสภา...

กองสวัสดิการสังคม

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

โรงพยาบาลชุมชน

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided