องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

สถานะ covid-19

นายนพดล ณ เชียงใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเเก้ว
หมายเลขติดต่อ 081-881-4304
053-121573 ต่อ 13

 

นางสาวพลเกต อินตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเเก้ว
หมายเลขติดต่อ 081-9521923

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

เเบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

แจ้งไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีกรณีเหตุจำเป็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2564 - 4 เมษายน 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนำร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่...

กองคลัง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี62 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (6 เดือน) 2562 ประกาศ  

เเผนดำเนินงานประจำปี 2562

แผนการดำเนินงาน 2562 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2562 หนังสือส่งประกาศ  

กองสวัสดิการสังคม

📣📣ประชาสัมพันธ์🚨🚨 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...

📣📣ประชาสัมพันธ์🚨🚨 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนิการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 25 แห่ง ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตฐานการท่องเที่ยวอาเซียน...

โรงพยาบาลชุมชน

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง