องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

Social Network

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย...

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รูปแบบ ซึ่งกำหนดรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในระยะเวลา 10 วัน (ระหว่างวันที่ 3 -...

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 35 ,36 และ 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

งบรายรับบรายจ่ายรายเดือนธันวาคม 2565

งบรายรับบรายจ่ายรายเดือนธันวาคม 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น....

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น....

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเตรียมเปิดกาดดอนแก้วอิ่มสุข

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและผู้ประกอบการในตำบลดอนแก้ว เปิดลงทะเบียนร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำกาดดอนแก้วอิ่มสุข เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สนับสนุนรายได้คนในชุมชน และให้คนในชมชุนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ "ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป " คุณสมบัติผู้ประกอบการ -มีภูมิลำเนา...

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

อบต.ดอนแก้วร่วมติดตามดำเนินโครงการพัฒนาหอพระอุปคุตวัดพระนอน(ขอนม่วง)

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ยานัน...

โรงพยาบาลชุมชน

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided