องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเเก้ว ร่วมเฝ้าระวังป้อง ไวรัสโรคcovid-19

ช่องทางการติดต่อเเละพูดคุย

6,309แฟนคลับชอบ

เเจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อบต.ดอนเเก้ว

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต

สถานะ covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ-จัดจ้าง

กองคลัง

งบรายรับรายจ่ายประจำเดือน ธ.ค.63

งบรายรับรายจ่ายประจำเดือน ธ.ค.63

ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ขอให้ท่านเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564 โดยแยกจัดทำเป็นรายหมู่บ้าน ซึ่งสามารถตรวจดูตามเลขที่เอกสารสิทธิ์ และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขอรับเอกสารบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายบุคคล ติดต่อได้ที่ โทร...

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น....

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น....

กองสวัสดิการสังคม

แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรม

สถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนิการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 25 แห่ง ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตฐานการท่องเที่ยวอาเซียน...

โรงพยาบาลชุมชน

E-service ระบบให้บริการออนไลน์

ลิ้งค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง