หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำแนวกันไฟ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 อบต.ดอนแก้ว โดยงานป้องกันฯ และจิตอาสาชุดที่ 1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำแนวกันไฟบริเวณป่าดอย สุเทพ-ปุย ระยะทาง 5 กิ โลเมตรในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว

ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธนา บุญสูง ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานด้านต่างๆ ติดตามความก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563