หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา) หมู่ 7

วันที่ 23 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00-12.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว  จำนวน 40 คน  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมืองสา ขุดลอก แผ้วถางหญ้า เก็บขยะ หน้าวัดสันเหมืองประชาราม หมู่ที่ 7  ผ่านประตูระบายน้ำและผันน้ำสู่คลองแม่ข่า ถึง สะพานข้าม บ้านป่ารวกหมู่ที่ 6 และ บ้านพระนอน หมู่ที่ 5 ...

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ในญัติติเรื่อง  พิจารณางบอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงาน/กลุ่ม หรือองค์กรอื่น เพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 2564

มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563

อ.แม่ริม แจ้งประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 และประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และ ประกาศ เรื่องให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางประกอบพิธีฮัจย์ แจ้งยืนยันการเดินทาง หรือยกเลิกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้แก่ผู้จะเดินทางไปประกอบพิธี

ขอเชิญ ประเมินประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ อบต.ดอนแก้ว

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและความโปร่งใสของ อบต.ดอนแก้ว ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/76kf3e หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ตอบแบบสอบถาม www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำแบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เพื่อติดตามทัศนคติ ความคิดเห็น การปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค ร่วมทำแบบสอบถามได้ที่ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยให้การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่นักศึกษาใหม่

1 มิ.ย. 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่นักศึกษาใหม่ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเขต 9 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Workshop กองส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2563

วันที่ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุม Workshop โดย นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม