หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นให้แก่เกษตรกร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นให้แก่เกษตรกร ประจำปี 2564 ในหลักสูตรการปลูกผักกระถางเพื่อการค้า  โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม และวิทยากรผู้จัดอบรม นายบุญเทิด งาช้าง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายฟาร์ม บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด ...

แจ้งเตือนครบกำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

  ใกล้ครบกำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อย่าลืมมาชำระภายในกำหนดกันนะคะ 

งบรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พ.ค. 64

งบรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน พ.ค. 64

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564

งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564

รถอิ่มสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

วันที่ 27 พ.ค. 64 เวลา 13.00 - 17.00 น. อบต.ดอนแก้ว ร่วมกับ โครงการวิจัยเศรษฐกิจเกื้อกูล ศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายอัจฉริยะ ศูนย์บริการจ้างงานชุมชน จัดกิจกรรมรถอิ่มสุขเคลื่อนที่ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 10 เพื่อมอบชุดอิ่มสุข เป็นผัก ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ โดยมี ผู้บริหาร...

กิจกรรม “คนดอนแก้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด – 19”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอนแก้วได้ดำเนินงาน จัดกิจกรรม "คนดอนแก้ว รณรงค์ฉีดวัดซีนโควิด -19" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนพื้นที่ ร่วมลงทะเบียนในการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเป็นการลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของการเกิดโรค จึงได้กำหนดจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เวลา 07.30 น. ณ ตลาดสดป่าแงะ และเวลา 15.00 น. ณ ตลาดสดหน้าค่าย ป.พัน 7 โดยมี นายกฤตพล...

เชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว “คนดอนแก้วไม่ทอดทิ้งกัน”

เชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว "คนดอนแก้วไม่ทอดทิ้งกัน" โดยร่วมสนับสนุนและแจ้งความประสงค์ได้ที่ 053-121585 ต่อ 18,19 เฝ้าระวัง อยู่บ้าน ปฏิบัติตามข้อตกลง เราจะปลอดภัยน๊า ด้วยรัก กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว โดยร่วมสนับสนุนและแจ้งความประสงค์ได้ที่ 053-121585 ต่อ 18,19 เฝ้าระวัง อยู่บ้าน ปฏิบัติตามข้อตกลง เราจะปลอดภัยน๊า ด้วยรัก กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว