หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบรายรับ-รายจ่ายประเดือน ส.ค. 2563

งบรายรับ-รายจ่ายประเดือน ส.ค. 2563

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563                ณ ห้องประชุมบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว

จิตอาสาพัฒนาวัดปิยราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว และ ศอ.จอส.พระราชทาน กองพันพัฒนาที่ 3 จำนวน 70 คน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์” โดยพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ล้างห้องน้ำ บริเวณพื้นที่วัดปิยาราม ตำบลดอนแก้ว  

การแข่งขันกีฬา “ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลดอนแก้ว จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนตำบลดอนแก้ว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย พร้อมกับสร้างสัมพันธ์อันดีงาม จัดการแข่งขันกีฬาสากล 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตซอล และ แชร์บอล โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชาย - หญิง ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ...

ประกาศขยายกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ด้วย อบต.ดอนแก้ว มีความห่วงใยและเข้าใจในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงขอ ประกาศขยายกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปถึงเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ชำระภาษีหรือยังไม่ได้รับหนังสือประเมิน ติดต่อขอชำระภาษี โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่ม

ประชุม ศบกต ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 5/2563

วันคุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

อบต.ดอนแก้ว เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับการประเมินผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในระดับคุณธรรมต้นแบบ และได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในงานพลังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคุณธรรมต้นแบบ โดยมีขณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวเข้าไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ทำหน้าที่พิจารณาประเมินผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินขององค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมในระดับพื้นที่ โดยนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณจาก นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายฉัตรมงคล...