หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเกียรติบัตร HEALTHY LIVING

16 กันยายน 2565 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Day) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม C41 ชั้น 7 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และรับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (HEALTHY LIVING) จาก นายวรเซษฐ์ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.&University of California, Devis ดูงาน

15 ก.ย.65 เวลา 10.00 น. นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ รองนายก และ นางสาวพลเกต อินตาปลัดนำผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ University of California, Devis ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงาน "บทบาทององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพชุมชน" ของตำบลดอนแก้ว โดยมี นางสาวอารีรัตน์...

ทต.ทุ่งต้อม ดูงาน การจัดการผู้สูงอายุ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดและกองการศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่นำทีมโดย นายจุมพล หลุยจำวัน นายก ทต.ทุ่งต้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการผู้สูงอายุ โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว กล่าวต้อนรับ...

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ส. 2534 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จึงดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ...

ทม.ปากช่องดูงาน สปสช.

13 กันยายน 65 เวลา 9.30 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว , นางสาวพลเกต อินตา ปลัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา นำทีมโดย นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญา นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยเลขานุการและหัวหน้าส่วนราชการ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล โดยมี นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข...

mou เตาเผาถ่าน ลดควัน

12 กันยายน 65 เวลา 13.30 น. กระทรวงพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ และ อบต.ดอนแก้ว ลงนาม MOU เตาเผาถ่านลดควันและมอบเตาเผาถ่านจำนวน 10 ถัง พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการทำเตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร ชนิดลดควัน ณ ศาลาอเนกประวงค์บ้านสบสาหนองฟาน หมู่ที่ 9 โดยมี ผู้นำชุมชนและประชาชน หมู่ 1,2,9 เข้าร่วมอบรม ตามโครงการกิจกรรม 3 R ลดการใช้ REDUCE ใช้ซ้ำ...

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด โดยหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ เวลา 09.00 น.-12.00 น. พื้นที่หมู่ที่ 10, 8, 6 , 5, 7 และเวลา 13.00 น.-15.00 น. พื้นที่หมู่ที่ 1,9,2,3(ห้วยตึงเฒ่า),3(ศาลา),4 ตามลำดับ ...