หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬา “ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลดอนแก้ว จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนตำบลดอนแก้ว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย พร้อมกับสร้างสัมพันธ์อันดีงาม จัดการแข่งขันกีฬาสากล 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตซอล และ แชร์บอล โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชาย - หญิง ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ...

ประกาศขยายกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ด้วย อบต.ดอนแก้ว มีความห่วงใยและเข้าใจในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงขอ ประกาศขยายกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปถึงเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ชำระภาษีหรือยังไม่ได้รับหนังสือประเมิน ติดต่อขอชำระภาษี โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่ม

ประชุม ศบกต ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 5/2563

วันคุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

อบต.ดอนแก้ว เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับการประเมินผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในระดับคุณธรรมต้นแบบ และได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในงานพลังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคุณธรรมต้นแบบ โดยมีขณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวเข้าไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ทำหน้าที่พิจารณาประเมินผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินขององค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมในระดับพื้นที่ โดยนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณจาก นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายฉัตรมงคล...

ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ประจำปี 2563 นำโดย นายจักรพันธ์ ประดับกูล ผอ.กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ, นายสุรินทร์ ทาเกิด  ปลัด ทต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่, นายวัฒนศิลป์ สุยะพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา, นายจำเริญ จีแดง ท้องถิ่นอำเภอสะเมิง และนายพิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง รับผิดชอบตรวจประเมิน ซึ่งผลการประเมินได้เบื้องต้นดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม...

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 70 พรรษา

ภาพประกอบกิจกรรมกายภาพบำบัด

ภาพประกอบกิจกรรมกายภาพบำบัดโดยมีนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อสม. และจิตอาสาที่หมุนเวียนมาทำกิจกรรมให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในตำบลดอนแก้ว ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุในชุมชนตำบลดอนแก้ว