หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา และดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20  สิงหาคม  2562 ไปแล้ว โดยกำหนดเวลาการดำเนินการสอบ ดังนี้ - ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 9.00 น.    ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม ...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมางานดูแลความสะอาด จำนวน 8 อัตรา

1.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่  4  กันยายน  2562  เวลา 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  และ  Facebook...