การป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า15ปี

นายทนันชัย ศรีวิชัยนันท์ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ Merit Maker ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า15 ปี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สันผีเสื้อ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาประชาสัมพันธ์ตำบลดอนแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาประชาสัมพันธ์ตำบลดอนแก้วเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ตำบลดอนแก้ว ความรู้และทักษะการทำหน้าที่พิธีกร และผู้ประกาศเสียงตามสาย โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว กล่าวต้อนรับ นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัด อบต.ดอนแก้ว กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกนกรัตน์ ปัญญา นักสื่อสารมวลชน ระดับชำนาญการ สวท.เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ...

ทดสอบอัพโหลด

https://drive.google.com/open?id=1vKkQ5yoa0uxXZC2LNeye_M-LksrN7pyN เปิดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา และดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20  สิงหาคม  2562 ไปแล้ว โดยกำหนดเวลาการดำเนินการสอบ ดังนี้ - ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 9.00 น.    ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม ...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

1.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมางานดูแลความสะอาด จำนวน 8 อัตรา

1.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่  4  กันยายน  2562  เวลา 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  และ  Facebook...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป แทนผู้ที่ปฏิบัติงานครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1.การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา...