แจกกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบ “COVID-19”

🙋‍♀️ประชาสัมพันธ์🙋‍♂️ 👉กองส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้ชาวตำบลดอนแก้วที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด - 19" ปลูกผักกินเองเพื่อลดรายจ่าย📢 🥬ต้นกล้าพันธุ์มีดังนี้🥑 1. ตะไคร้ 2. พริก 3. ผักหวานบ้าน 4. พลูคาว (คาวตอง) 5. ผักแปม 6. ยี่หร่า (กะเพราควาย) 7. ผักชีลาว

Workshop กองส่งเสริมการเกษตร 5/2563

วันที่ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุม Workshop โดย นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน เมษายน 2563

😷📣 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดความแออัด ความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ และเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับเบี้ยยังชีพทุกคน โดยการแบ่งจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ออกเป็น 2 วัน ดังนี้ 📌วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 (ม.4, 10, 8, 6, 7 ตามลำดับ 📌วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 (ม.1, 9, 2, ห้วยตึงเฒ่า, ม.3 ศาลา ตามลำดับ) 😷📣 ผู้ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ 📌 ภายในวันศุกร์ที่ 10...