หน้าแรก 2020 กรกฎาคม

จดหมายเหตุรายเดือน กรกฎาคม 2020

ประชุมโครงการ (อพ.สธ.) ครังที่ 4/2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยประกอบไปด้วยคณะกรรมการทั้ง 3 ด้านประกอบไปด้วย ด้านที่ 1 คณะกรรมการด้านบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 คณะกรรมด้านการดำเนินงาน ด้านที่ 3 คณะกรรมการด้านผลการดำเนินงาน ในส่วนคณะกรรมการด้านการดำเนินงานประกอบไปด้วย คณะทำงานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น คณะทำงานที่...

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

นายเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์ ...

Workshop กองส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุม Workshop โดย นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า (ลำเหมืองสา) หมู่ 3 และ หมู่ 7

วันที่ 29  กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว  และ ศอ.จอส.พระราชทาน กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน  จำนวน 40 คน  ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำเหมืองสา ต้นน้ำคลองแม่ข่า โดยมีกิจกรรม กำจัดวัชพืช แผ้วถางหญ้า เก็บขยะ จุดที่...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 73/1 ถึงปากซอย 9 และซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว เตรียมเส้นทางรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว จำนวน 30 คน ได้ร่วมกันออกมาทำกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดเส้น ติดตั้งธงพระนามย่อ พ.ภ. เพื่อเตรียมเส้นทางเสด็จ "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ณ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 1...

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินตามมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายนพดล ณ เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มอบหมายให้ นายยุทธนา บุญสูง รองนายก อบต.ดอนแก้ว, นายชาญชัย ธนัญชัย รองนายก อบต.ดอนแก้ว, นายวิโรจน์ สมมิตร เลขานุการนายกฯ และนายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว...

อบต.ดอนแก้ว มอบบ้าน 1 หลังให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวาล 9.00 น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านนางอัมพร คำลาพิศ มอบป้าย "บ้านมีสุขวิถีพอเพียง" และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการสร้างบ้านในครั้งนี้ จำนวน 49 ท่าน นายวิโรจน์ เรือนสะอาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้าย “โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย”เจ้าเยาวพรรณ...

ดอนแก้วรวมใจ ปลูกต้นไม้ รำลึกคุณแผ่นดิน

ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานรับมอบต้นลูกหว้า จำนวน 139 ต้น จากนายวิโรจน์ สมมิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เจ้าของสวนผู้สนับสนุนต้นลูกหว้า และมอบให้แก่ นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้มอบให้ประชาชนตำบลดอนแก้ว...