หน้าแรก 2020 สิงหาคม

จดหมายเหตุรายเดือน สิงหาคม 2020

แจ้งการหลีกเลี่ยงเส้นทาง (งานก่อสร้าง)

แจ้งการก่อสร้างถนน ครับ ***** ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 09.00-16.30 จะมีการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ถนนเส้นหลัก - ตั้งแต่ สามแยกบ้านดอนแก้ว(ข้าง รร.บ้านดอนแก้ว ) สามแยกคนไทย ไปทางวันดอนแก้ว ไปหมู่ที่ 9 บ้านสบสาฯ ไปจนถึงเขตติดต่อบ้านแม่สา ************* กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนะครับ ************ ขออภัยในความไม่สะดวก *********** ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

โปรดเลี่ยงการใช้เส้นทาง(งานก่อสร้าง)

แจ้งการก่อสร้างถนน ครับ ***** ในระยะนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 จะมีการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ถนนเส้นหลัก - ตั้งแต่ สามแยกบ้านดอนแก้ว(ข้าง รร.บ้านดอนแก้ว ) สามแยกคนไทย ไปทางวันดอนแก้ว ไปหมู่ที่ 9 บ้านสบสาฯ ไปจนถึงเขตติดต่อบ้านแม่สา ************* กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนะครับ ************ ขออภัยในความไม่สะดวก *********** ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

ประกาศขยายกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

ด้วย อบต.ดอนแก้ว มีความห่วงใยและเข้าใจในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงขอ ประกาศขยายกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปถึงเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ชำระภาษีหรือยังไม่ได้รับหนังสือประเมิน ติดต่อขอชำระภาษี โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่ม

ประชุม ศบกต ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 5/2563

วันคุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

อบต.ดอนแก้ว เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับการประเมินผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในระดับคุณธรรมต้นแบบ และได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในงานพลังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคุณธรรมต้นแบบ โดยมีขณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวเข้าไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ทำหน้าที่พิจารณาประเมินผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินขององค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมในระดับพื้นที่ โดยนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณจาก นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม...

ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ประจำปี 2563 นำโดย นายจักรพันธ์ ประดับกูล ผอ.กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ, นายสุรินทร์ ทาเกิด  ปลัด ทต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่, นายวัฒนศิลป์ สุยะพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา, นายจำเริญ...

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ

โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 70 พรรษา

ภาพประกอบกิจกรรมกายภาพบำบัด

ภาพประกอบกิจกรรมกายภาพบำบัดโดยมีนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อสม. และจิตอาสาที่หมุนเวียนมาทำกิจกรรมให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในตำบลดอนแก้ว ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผู้สูงอายุในชุมชนตำบลดอนแก้ว