จดหมายเหตุประจำวัน 10 กันยายน 2020

จิตอาสาพัฒนาวัดปิยราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ศอ.จอส.พระราชทาน อบต.ดอนแก้ว และ ศอ.จอส.พระราชทาน กองพันพัฒนาที่ 3 จำนวน 70 คน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์” โดยพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ...