จดหมายเหตุประจำวัน 3 พฤศจิกายน 2563

🚨🚨ประชาสัมพันธ์📣📣 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

  🚨🚨ประชาสัมพันธ์📣📣 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดความแออัด ความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ และเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับเบี้ยยังชีพทุกคน 📌ผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ในอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 🚎 ภาคเช้า (ม.10, 8, 5, 6, 7 ตามลำดับ) 🚌 ภาคบ่าย...