จดหมายเหตุประจำวัน 4 มีนาคม 2564

สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2564 อบต.ดอนแก้ว ได้รับเกียรติจากสถาบันพระปกเกล้า โดย ศ.วุฒิศาล ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 150 คน มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ "การบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายการจัดการสุขภาพชุมชน ณ รพ.ชุมชน...

อบต.ปางหมู ดูงาน การบริหารจัดการขยะ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 อบต.ดอนแก้ว นำโดย นายยุทธนา บุญสูง รองนายกอบต.ดอนแก้ว กล่าวต้อนรับและให้การบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ให้แก่ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นางสาวพลเกต อินตา ปลัด, นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัด, นายพรหมเมศวร์ จันทวงศ์...