บัญชีค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในการปฏิบัตหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

0
4