อัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น

0
13