ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ในญัติติเรื่อง  พิจารณางบอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงาน/กลุ่ม หรือองค์กรอื่น เพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 2564