Workshop กองส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2563

0
51

เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุม Workshop โดย นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม