ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในญัติติเรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 2564 และได้มีการแนะนำเลขานุการนายก อบต.ดอนแก้ว คนใหม่ได้แก่ นายวิโรจน์ สมมิตร และแนะนำน้องๆที่ต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่งมาจากพระราชดำริ ในหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน