กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563

0
13

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว วิทยากรบรรยาย คือ นางอุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว หัวข้อ “การประเมิน ITA กับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”

กิจกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน