ประชุมโครงการ (อพ.สธ.) ครังที่ 4/2563

0
47

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยประกอบไปด้วยคณะกรรมการทั้ง 3 ด้านประกอบไปด้วย ด้านที่ 1 คณะกรรมการด้านบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 คณะกรรมด้านการดำเนินงาน ด้านที่ 3 คณะกรรมการด้านผลการดำเนินงาน ในส่วนคณะกรรมการด้านการดำเนินงานประกอบไปด้วย คณะทำงานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น คณะทำงานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น คณะทำงานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น คณะทำงานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น คณะทำงานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น คณะทำงานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น