ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79/1 ถึงปากซอย 9 และซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
7
PdfServlet