🚨🚨ประชาสัมพันธ์📣📣 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

0
63

 

🚨🚨ประชาสัมพันธ์📣📣

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดความแออัด ความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ และเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับเบี้ยยังชีพทุกคน

📌ผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ในอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563
🚎 ภาคเช้า (ม.10, 8, 5, 6, 7 ตามลำดับ)
🚌 ภาคบ่าย (ม.1,9, 2, 3, 4 ตามลำดับ)

📌ผู้ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ภายในวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563