ขอเชิญเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดอนแก้ว ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2563 ตามกำหนดการนะคะ

0
20