จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) การดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ

    วันที่ 6 พฤศจิกายน 63 อบต.ดอนแก้ว และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ เชียงใหม่ จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) การดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการตาม โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ ของ อบต.ดอนแก้ว ในการนี้ สมาคมฯ ให้ อบต.ดอนแก้ว ร่วมใช้ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ เชียงใหม่ บริเวณสี่แยกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ (สี่แยกสันเหมือง) เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และทั้ง 10 หมู่บ้าน และ อบต.ดอนแก้ว จะร่วมสนับสนุน บุคลากร เพื่อช่วยเหลือในการดูแลรักษาและพัฒนาซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ เชียงใหม่