ความคืบหน้าของโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก (บริเวณหอพักไวท์โรส)

0
29