0
29

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์ โดยมีการคัดเลือกเลขานุการสภาคนใหม่ มีมติเลือก นางสาวพลเกต อินตา ปลัด อบต.ดอนแก้ว และ มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่