ขออนุญาต📣📣ประชาสัมพันธ์🚨🚨
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว
ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดความแออัด ความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ และเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับเบี้ยยังชีพทุกคน

โดยการแบ่งจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ดังนี้
📌ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
🚎 ภาคเช้า (ม.10, 8, 5, 6, 7 ตามลำดับ)
🚌 ภาคบ่าย (ม.1, 9, 2, 3, 4 ตามลำดับ)

📌ผู้ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการภายในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563