วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล ณ  เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และนายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาหมู่ที่ 6 ได้ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่นางจันทร์  เข็มขาว  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย