ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

    0
    15

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายยุทธนา บุญสูง ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานด้านต่างๆ ติดตามความก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563