สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน

    วันที่ 4 มีนาคม 2564 อบต.ดอนแก้ว ได้รับเกียรติจากสถาบันพระปกเกล้า โดย ศ.วุฒิศาล ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 150 คน มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ “การบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายการจัดการสุขภาพชุมชน ณ รพ.ชุมชน ต.ดอนแก้ว และฟังบรรยายสรุป จาก ดร.ศุทธา แพรสี ผอ.รพ.ชุมชน ต.ดอนแก้ว ,นายวรพงษ์ อินทะนิล นักพัฒนาชุมชนและนางชญานิศา กุลอ่อน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้วณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ, นางสาวพลเกต อินตา ปลัด, นางสาวสุปวีณ์ ศรีโสดา ผอ.กองคลัง, นางสาวบุณฑริกา รัตนะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ รพ.ชุมชน ต.ดอนแก้ว ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก