แจ้งไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีกรณีเหตุจำเป็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

0
103

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดให้บริการ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th