“คตป.” การทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารายได้ของ อบต.ดอนแก้ว Cr.รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ และทีมวิจัย