การเเสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….

0
71

เเบบฟอร์มเเสดงคำคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติอบต.ดอนเเก้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ

เอกสารประกาศ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

เเบบฟอร์มเเสดงคำคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติอบต.ดอนเเก้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ