การเเสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนเเก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….

0
125

เเบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….

เอกสารประกาศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

เเบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….