งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมืองและหมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น

0
16