โครงการคนไทยใจอาสาและพิธีมอบรางวัลคนดีศรีดอนแก้ว ปี 2564

0
37

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายตำบลดอนแก้ว ได้กำหนดจัดงาน “โครงการคนไทยใจอาสาและพิธีมอบรางวัลคนดีศรีดอนแก้ว” ระดับตำบล จำนวน 15 คน ระดับกองงาน จำนวน 2 คน และระดับหมู่บ้าน จำนวน 30 คน ตามโครงการคนไทยใจอาสาครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม
  2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้ขยายทั่วไปทั้งตำบล
  4. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เข้ามามีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน
    และสังคม

กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจวัดไข้ รวมถึง มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการแก่ผู้ร่วมงานเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส โควิด 19, การแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้ร่วมงาน, พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับ และถวายภัตตาหารเพล ,พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5, พิธีมอบรางวัลคนดีศรีดอนแก้วและนิทรรศการผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,การแสดงการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากโรงเรียนบ้านดอนแก้ว, โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา