การมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติฯ ภายใต้โครงการกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ประจำปี 2564

0
24

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว โดยอาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และนายอำเภอแม่ริม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2562 รวม 17 เรื่อง เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อำนวยต่อการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือบรรเทาภาระข้อยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุมพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ซึ่งมีความเห็นควรพิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 เรื่อง

  1. ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที่ตำบลดอนแก้ว พ.ศ. 2550
  2. เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2549 เกี่ยวกับ สถานที่จำหน่ายอาหารในลักษณะรถเคลื่อนที่ได้ลักษณะ FOOD TRUCK
  3. เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนแก้ว พ.ศ. 2551

หลังจากที่มีมติประชุมคณะกรรมการทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ที่ 453/2564          ลงวันที่ 15  มีนาคม 2564  และคณะทำงานร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว ที่ 452/2564 ลงวันที่ 15  มีนาคม  2564 และมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ที่ 452/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564  เพื่อประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

หลังจากประชุมคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุดแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน โดยผ่านทางผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลดอนแก้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วwww.donkaewlocal.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด อาคารอำนวยการ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 121585 ต่อ 43

โครงการกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน (ทบทวน-แสดงความคิดเห็น)