กิจกรรม “คนดอนแก้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด – 19”

    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอนแก้วได้ดำเนินงาน จัดกิจกรรม “คนดอนแก้ว รณรงค์ฉีดวัดซีนโควิด -19” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนพื้นที่ ร่วมลงทะเบียนในการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเป็นการลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของการเกิดโรค จึงได้กำหนดจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง เวลา 07.30 น. ณ ตลาดสดป่าแงะ และเวลา 15.00 น. ณ ตลาดสดหน้าค่าย ป.พัน 7 โดยมี นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ อำเภอแม่ริมพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเเม่ริม, นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว, ดร.ศุทธา แพรสี ผอ.โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว, นายกรพิชัยยุทธ์ แก้วคำดี กำนันตำบลดอนแก้ว เดินรณรงค์ ร่วมกับ อสม.และทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม