โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นให้แก่เกษตรกร ประจำปี 2564

0
36

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นให้แก่เกษตรกร ประจำปี 2564 ในหลักสูตรการปลูกผักกระถางเพื่อการค้า  โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม และวิทยากรผู้จัดอบรม นายบุญเทิด งาช้าง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายฟาร์ม บริษัท เอกะ อะโกร จำกัด