ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8, ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 18 และ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564