ประกาศผลการเลือกตั้งส.อบต. และนายก อบต.ดอนแก้ว อย่างไม่เป็นทางการ

0
154

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 องค์การรบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ซึ่งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฎว่า
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้แก่ นายนพดล ณ เชียงใหม่
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จำนวน 10 หมู่บ้าน/เขตเลือกตั้ง ได้แก่
หมู่ที่ 1 นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ
หมู่ที่ 2 นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว
หมู่ที่ 3 นายปิยะ บุญประเสริฐ
หมู่ที่ 4 นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์
หมู่ที่ 5 นางบัวลอย หลักดี
หมู่ที่ 6 นายปรสงค์ เหลี่ยมแสง
หมู่ที่ 7 นายศรีเนียม อินธิทา
หมู่ที่ 8 นางศรีนวล วังผาสุข
หมู่ที่ 9 นางจรัสศรี เหมือนวงศ์
หมู่ที่ 10 นายอุทัย เสาร์คำ

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ภายหลัง 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ประมาณเดือน มกราคม 2565)

3เดือนธันวาคม