ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล และกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก

0
193
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก