ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล

0
234
9.1 ประกาศผลการคัดเลือก (31 มี.ค. 65)