สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของสำนักปลัด ประจำปี 2564

 

Scan0437

 

Scan0084