รูปกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อโคโรนา 2019 และวิธีการตรวจ ATK วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่

0
10
รูปกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการตรวจ ATK