รูปกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลดอนแก้ว ณ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลดอนแก้ว ณ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564- เดือนกันยายน 2564

0
14
รูปกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2564