กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

0
107

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีดังนี้
– นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้แก่ นายนพดล ณ เชียงใหม่
– สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จำนวน 10 เขตเลือกตั้้ง ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายปิยะ บุญประเสริฐ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์
เขตเลือกตั้งที่ 5 นางบัวลอย หลักดี
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายปรสงค์ เหลี่ยมแสง
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายศรีเนียม อินธิทา
เขตเลือกตั้งที่ 8 นางศรีนวล วังผาสุข
เขตเลือกตั้งที่ 9 นางจรัสศรี เหมือนวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 10 นายอุทัย เสาร์คำ
ประกาศผลการเลือกตั้ง