ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. นางศรีนวล วังผาสุข ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว จัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อาคารบุญญาภรณ์