การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อบต.ดอนแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

0
119

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดความแออัด ความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุหรือคนพิการ และเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับเบี้ยยังชีพทุกคน

โดยการแบ่งจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ดังนี้
📌ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
🚎 ภาคเช้า (หมู่ที่ 10, 8, 5, 6, 7 ตามลำดับ)
🚌 ภาคบ่าย (หมู่ที่ 1, 9, 2, 3(ห้วยตึงเฒ่า), 3(ศาลา), 4 ตามลำดับ)

📌ผู้ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม  2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว 053121585 ต่อ 18 หรือ 081-992-8861