โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้กับผู้นำท้องถิ่น

    วันที่ 3 สิงหาคม 2565 อบต.ดอนแก้ว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้กับผู้นำท้องถิ่นของ อบต.ดอนแก้ว ประจำปี 2565 ให้แก่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว โดยมีนายดำรงค์ เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ อบต.ดอนแก้ว