ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระยะเวลาที่จะทำการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จึงขอประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1585  ต่อ 36 หรือ ID LINE : @972bsjlu ในวันและเวลาราชการ